000 02806nab a2200229 i 4500
001 b40887066
008 170905s2016 gs p 000 z geo d
041 0 _ageo
_aeng
080 0 _a347.918(479.22)
100 1 _aოსტერმილერი, სტივენ,
_eავტორი.
_93596
245 1 0 _aარბიტრაჟის გადარჩენა განვითარებად მსოფლიოში: საქართველოს განსაკუთრებული შემთხვევა /
_cსტივენ ოსტერმილერი.
246 1 3 _aRescuing arbitration in the developing world: the exstraordinary case of Georgia.
300 _a378
500 _aტექსტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
504 _aბიბლიოგრაფია ტექსტის ბოლოს.
505 0 0 _tსაწყისი ინფორმაცია და ისტორიული კონტექსტი ;
_tარბიტრაჟის ისტორია ;
_tკერძო არბიტრაჟი ;
_tსისხლის სამართლის არბიტრაჟი ;
_tსაქართველოს არბიტრაჟის ახალი კანონი ;
_tსაარბიტრაჟო ხელშეკრულების ფორმა ;
_tაცილება ;
_tსამართალწარმოების ფორმა და მტკიცებულებების მიღება ;
_tსაჯარო წესრიგი ;
_tკანონის ძალის მქონე რეკომენდაციები ;
_tსავალდებულო არბიტრაჟის პრობლემების გადაჭრა ;
_tარბიტრაჟის დანიშვნა ;
_tლიცენზირება.
650 _aარბიტრაჟი.
_93597
653 _aარბიტრაჟი
_aდავის გადაწყვეტა
_aალტერნატიული საშუალებები
773 0 _tდავის ალტერნატიული გადაწყვეტა = Alternative Dispute Resolution : წელიწდეული = Yearbook / ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი.
_dთბილისი, 2016.
_hგვ. 38-73.
_xISSN 1987-9199.
910 _aნათია ჩოფიკაშვილი.
942 _2ddc
_cBK
999 _c1019
_d1019