ელექტრონული რესურსები


ელექტრონულ კატალოგებთან წვდომა შესაძლებელია საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში ნებისმიერი მისამართიდან.

ელექტრონული კატალოგების სისტემა ახდენს უნივერსიტეტის იდენტიფიცირებას და გაძლევთ საშუალებას, მოძებნოთ თქვენთვის საინტერესო სამეცნიერო სტატია შესაბამის თემატიკაზე. თითოეულ ელექტრონულ ბაზაში, სისტემა გთავაზობთ ძიების ორ მეთოდს -

 • ძიება საძიებო სიტყვით ან ფრაზით
 • და ძიება თემატური კატალოგის მიხედვით
.

ძიების შედეგების ჩამონათვალში მითითებული იქნება ის რესურსები, რომლებთანაც დაშვებულია ღია ტექსტებზე წვდომა.

* * *

ელექტრონულ ბაზებში დაცული ჩანაწერების მონახულება შეგიძლიათ ასევე ნებისმიერი ადგილიდან, მაგალითად, სახლიდან, თუმცა სრულ ტექსტებთან წვდომისთვის აუცილებელია მონიჭებული გქონდეთ შესამისი სამომხმარებლო სახელი და პაროლი ბიბლიოთეკარისგან.

JPD

წვდომა პოლიტიკისა და დემოკრატიზაციის ჟურნალზე, რომელიც წარმოადგენს GIPA-სა და TROY უნივერსიტეტის სამეცნიერო სტატიების პერიოდულ გამოცემას

  JPD

EBSCO 

წვდომა EBSCO პაკეტზე", რომელიც მოიცავს შემდეგ 11 ბაზას: 1. Academic Search ELITE 2. Business Source ELITE 3. MasterFILE ELITE 4. Health Source: Consumer Edition 5. Health Source: Nursing/Academic 6. Newspaper Source 7. MEDLINE 8. ERIC 9. Library and Information Center (LISTA) 10. Regional Business News 11. GreenFile

  ebsco

JSTOR 

JSTOR - წვდომა 10 მლნ-ზე მეტ აკადემიურ საჟურნალო სტატიასთან, წიგნებთან და პირვალდ წყაროებთან 75-ზე მეტ დისციპლინაში.

 

Cambridge Journals Online 

ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები, მათ შორის: ანთროპოლოგია, არქეოლოგია, ხელოვნება, ასტრონომია, ქიმია, კომპიუტერული მეცნიერებები, დრამა და თეატრი, დედამიწისა და გარემოს დაცვა, ეკონომიკა, განათლება, ინჟინერია, ინგლისური ენის სწავლება, ფილმები, მედია, მასობრივი კომუნიკაცია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, კანონები, ლიტერატურა, მართვა, მათემატიკა, მედიცინა, მუსიკა, ფილოსოფია, ფიზიკა, პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები, ფსიქოლოგია, რელიგია, სოციოლოგია, სტატისტიკა და ალბათობის თეორია.

 

e-Duke Journals Scholarly Collection ანთროპოლოგია, ხელოვნება და ხელოვნების ისტორია, კრიტიკა და თეორია, კულტუროლოგია, ეკონომიკა, განათლებია, გარემოს დაცვა, ეთნოგრაფია, ევროპისმცოდნეობა, მხატვრული ლიტერატურა და პოეზია, ფილმი და მედია კვლევები, თეატრისა და წარმოდგენის შესწავლა, გენდერული სწავლება, ლიტერატურათმცოდნეობა, ისტორია, საერთაშორისო და რეგიონალური კვლევები, ახლო აღმოსავლეთის კვლევები, მუსიკის თეორია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, პოლიტიკა, რელიგიური კვლევები, სამეცნიერო კვლევები, სოციოლოგია და სოციალური თეორია, აფრიკული კვლევები, აზიური კვლევები, ჯანმრთელობის დაცვა.

 • ხელოვნების, ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალიები ციტირების მაღალი ინდექსი
 • ჟურნალები გამიმცემლობა Scopus-იდან
 • 2018 წლიდან კოლექციას დაეატა 49 ჟურნალი.
 

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books 

წიგნები ფინანსთა, ეკონომიკის, ინოვაციური კვლევების, ინფრასტრუქტურის განვითარების, ჯანდაცვის, კორპორაციული მართვის, საჯარო და სოციალური მმართველობის, მიგრაციის, კვლევის მეთოდების, ინტელექტუალური საკუთრების, სამართლებრივ და სხვ. კვლევათა განვითარების შესახებ. ჟურნალები ეკონომიკისა და ეკონომიკური მიმართების ინტერვენციის, ლიდერობის ინსტიტუტისა და ჰუმანიზმის შესახებ

 

Sage Publishing - Pure Gold Open Access Journals

ახალი შესაძლებლობა ქართველი მეცნიერებისათვის, რადგან მათ საშუალება ეძლევათ გამოაქვეყნონ თავიანთი სტატია უფასოდ SAGE-ს მიერ შემოთავაზებულ ლიმიტირებულ ჟურნალებში

 

Openedition Journlas 

დაფუძნდა 1999 წელს და ამჟამად მისი კოლექცია მოიცავს 450 ონლაინ გამოცემას, 150000 სტატიას, რომელთა 95%-თან ღია ტექატური წვდომაა შესაძლებელი. ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. ხელმისაწვდომია HTML, PDF და ePUB-ის ფორმატით.

 • პუბლიკაციების დაახლოებით 80% ფრანგულ ენაზეა, ასევე არის სტატიები ინგლისურ, ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე.
 • სტატიების უმეტესობა ერთზე მეტ ენაზე გამოქვეყნებული.
 • ძირითადი მიმართულება - ჰუმანიტარული, სოციალური მეცნიერებები

 

Royal Society Journals Collection 

იკითხეთ ისააკ ნიუტონის, ქეთლი ლონსდეილის და სხვა ცნობილი მეცნიერების სტატიები სამეფო საზოგადოების ჟურნალების კოლექციაში

 

Oreilly

ორეილის ელექტრონული წიგნები მოიცავს თანამედროვე ტექნოლოგიების, აუდიო ვიზუალური და ციფრული ინჟინერიის დარგებს და თანამედროვე სამეცნიერო ნაშრომებს. პლატფორმა მოიცავს 35 ათას წიგნს, ასევე ვიდეო ლექციებს, ინტერაქტიულ გაკვეთილებს, აუდიო წიგნებს და ორეილის გლობალური კონფერენციებიდან ვიდეო ჩანაწერებს. სტუდენტებს ექსკლუზიურად ორეილისგან წვდომა აქვთ მსოფლიოს 200 საუკეთესო გამომცემლის რესურსზე.

  Oreilly

 

Digital Recources


Electronic resources are accessable from all buildings of the University.

After identifying the university, the system of electronic catalogues provides students with access to find the appropriate field specific article. The system offers two methods of search:

 • - Search with the word or phrase
 • - Search according thematic catalogue
.

In the list of search results are indicated wanted resources, with free access to full texts.

* * *

For university representatives, Electronic databases are accessible off the campus too, for example from home, however, in this case, an user must obtain appropriate credentials from library representatives.

If user doesn't have such credentials, we suggest to download desired content while being in the Universty.

JPD

The Journal of Politics and Democratization. JPD seeks articles based on the theory and philosophy of politics, democratization, and good governance; comparative analyses of the experiences of countries throughout the world; descriptions of exemplary practices in the transition toward democracy and good governance;

  JPD

EBSCO 

Access to EBSCO package, which includes the following databases: 1. Academic Search ELITE 2. Business Source ELITE 3. MasterFILE ELITE 4. Health Source: Consumer Edition 5. Health Source: Nursing/Academic 6. Newspaper Source 7. MEDLINE 8. ERIC 9. Library and Information Center (LISTA) 10. Regional Business News 11. GreenFile

  ebsco

JSTOR 

JSTOR- access to more than 10 million academic articles, books and primary sources in more than 75 fields.

 

Cambridge Journals Online 

Humanitarian and Social Sciences, including: Anthropology, Archeology, Art, Astronomy, Chemistry, Computer Sciences, Drama and Theatre, Earth and Environmental Science, Economics, Education, Engineering, Teaching English Language, films, Media, Mass Communications, Geography, History, Linguistics, Law, Literature, Management, Mathematics, Medicine, Music, Philosophy, Physics, Politics and International Relations, Psychology, Religion, Sociology, Statistics and theory of Probability.

 

e-Duke Journals Scholarly Collection Anthropology, Art history of Art, Critics and Theory, Culturology, Economics, Education, Environmental issues, Ethnography, European Studies, Literature and Poetry, Film and media studies, Theater and performance, Gender studies, Literature studies, History, International and Regional studies, Near East Studies, Theory of Music, Pedagogics, Philosophy, Politics, Religious studies, Scientific studies, Sociology and Social theories, African studies, Asian studies, Healthcare.

 • Art, Humanitarian and Social Science academic journals with high citation index
 • Journals from Scopus publishers
 • In addition 49 new journals are added to this database from 2018.
 

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books 

Books in Finances, Economics, Innovative research, Infrastructure development, healthcare, Corporative Management, Public and Social Administration, Migration, Research methods, Intellectual property, Legal etc. Journals on Economics and Economic policy, Leadeship Institution and Humanism.

 

SAGE Publishing - Pure Gold Open Access Journals

The following lists the pure gold open access journals published by SAGE. All articles published in the journals provide worldwide, barrier-free access to the full-text of articles online, immediately on publication under a creative commons license. All articles are rigorously peer-reviewed retaining the quality hallmarks of the academic publishing process that authors would experience in publishing in any traditional SAGE journal. Most SAGE pure gold open access journals are supported by the payment of an article processing charge (APC) by the author, institution or research funder of the accepted manuscript. For more detail visit the specific journal websites.

 

Openedition Journlas 

Database was created in 1999 and nowadays its collection includes 450 online publications, 150000 articles, 95% of given resources have open textual access. In Humanitarian and Social Science direction, documents are accessible in HTML, PDF and ePUB format. 80% of publications are in French, there are articles in English, Spanish, Italian and Portuguese Languages.

 • Most of the articles are published in more than one language.
 • Main fields are Humanitarian and Social Sciences
 •  

  Royal Society Journals Collection 

  This database provides access to the articles stored in Royal Society Collection of Journals, here you can find articles by famous scientists, like Isaak Newton.

   

  O'Reilly

  The platform includes more than 35K book titles plus 30K+ hours of video, proven learning paths, case studies, interactive tutorials, audio books, and videos from O’Reilly's global conferences. Students get access to exclusive O’Reilly content and resources from more than 200 of the world’s best publishers.

    Oreilly

   

  Log in to your account:

  Don't have an account? Register here.


  გამოკითხვა:
  რომელი გამოცემის გამოწერას ისურვებდით უნივერსიტეტის მიერ?


  E-magazine Subscription Poll:

  ყველა უფლება დაცულია © 2018 GIPA.GE
  All rights reserved © 2018 GIPA.GE